Telefon: +48 883 228 229

  • Czarny Instagram Ikona

©2019 by AV DYSTRYBUCJA

AV Dystrybucja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, ul. H.Dulęby 7, 40-833 Katowice wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy, pod numerem: 0000258164, NIP: 634-104-71-87, kapitał zakładowy wpłacony w całości 124.000 zł

Ochrona danych osobowych.

KLAUZULA INFORMACYJNA 


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej RODO - informuję, że:


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AV DYSTRYBUCJA Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-833) przy ul. Dulęby 7 KRS:258164, REGON:272861056, NIP:6341047187,

e-mail: partner@avdystrybucja.pl


2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia korespondencji mailowej, w tym udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość, na podstawie udzielonej zgody tj. w związku z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.


3. Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym odbiorcom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. 


4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie.


5. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.


6. Posiada Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć drogą, którą została wyrażona.


7. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczące Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO zgodnie z art. 77, na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.


8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do prowadzenia korespondencji mailowej, w tym udzielenia Pani/Panu odpowiedzi. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości podjęcia kontaktu w Pani/Pana sprawie.


9. Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.