Telefon: +48 883 228 229

  • Czarny Instagram Ikona

©2019 by AV DYSTRYBUCJA

AV Dystrybucja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, ul. H.Dulęby 7, 40-833 Katowice wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy, pod numerem: 0000258164, NIP: 634-104-71-87, kapitał zakładowy wpłacony w całości 124.000 zł

Ochrona danych osobowych.

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej RODO - informuję, że:
 

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AV DYSTRYBUCJA Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-833) przy ul. Dulęby 7 KRS:258164, REGON:272861056, NIP:6341047187, e-mail: partner@avdystrybucja.pl

2.      Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:

a.       marketingowych na podstawie udzielonej zgody tj. w związku z art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

b.      w związku z zawarciem umowy lub działaniami przed jej zawarciem tj. w związku z art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

c.       wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze tj. w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

d.      prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora tj. w związku z art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

3.      Pani/Pana dane mogą zostać przekazywane innym odbiorcom  w szczególności zajmującym się serwisem systemów informatycznych lub podmiotom uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

4.      Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez różny okres - w zależności od podstawy prawnej przetwarzania danych - jednak nie dłużej niż okres wynikający z przepisów prawa a w przypadku gdy podstawę przetwarzania stanowi zgoda – do momentu jej wycofania.

5.      W zależności od podstawy prawnej przetwarzania posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

6.      W przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) posiada Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć drogą, którą została wyrażona.

7.      Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczące Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO zgodnie z art. 77, na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8.      Podanie przez Pana/Panią danych osobowych może być wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy lub też może być całkowicie dobrowolne. Rożne też mogą być konsekwencje nie podania danych osobowych w zależności od podstawy prawnej przetwarzania.

 

9.      Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.